Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Co to znaczy, że laboratorium jest akredytowane?

labolatorium e1673523456177

Pod pojęciem akredytacji kryje się wydanie oświadczenia przez upoważnioną do tego celu instytucję, w którym wskazuje się, że dana jednostka jest kompetentna do wykonywania ustalonych zadań. Ocena wydawana jest przez niezależnych specjalistów zgodnie z określonymi specyficznymi kryteriami akredytacji uzależnionymi od typu lub profilu działania jednostki. Z tego powodu autoryzacja ta poza przywilejami wiąże się również z inspekcją dotyczącą postępowania i jakości usług oferowanych przez akredytowany podmiot. Istotną częścią poświadczenia akredytacji jest także potwierdzenie udokumentowanych kompetencji kierownictwa podmiotu i jego personelu. O akredytacji zwykle mówi się w kontekście laboratoriów badawczych. Jakie korzyści wiążą się z przyznaniem akredytacji i czemu odgrywa ona aż tak istotną rolę?

Kto w Polsce zajmuje się akredytacją laboratoriów?

W Polsce jedyną jednostką upoważnioną do akredytowania laboratoriów badawczych jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Działa ono od 2001 roku, kiedy to doszło do połączenia Biura ds. Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) oraz Zespołu Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar (GUM). PCA jest odpowiedzialne za ocenę kompetencji do wykonywania określonych działań zgodnie z warunkami określonymi w Polskich Normach. Aby uzyskać akredytację, laboratoria badawcze są zobowiązane spełnić liczne wymagania uwzględnione w normach PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz PN-EN ISO/IEC 15189:2008. Udzielenie placówce akredytacji przez PCA jest jednoznaczne z uznaniem, że jest ona kompetentna do przeprowadzania określonych rodzajów badań.

Dlaczego warto korzystać z usług akredytowanego laboratorium?

Zlecenie badań akredytowanemu laboratorium oznacza, że ufamy wynikom przeprowadzanych przez nie badań i wzorcowań, a także kwalifikacjom osób i systemów zarządzania. Wynika to przede wszystkim z konieczności wprowadzenia w akredytowanym laboratorium odpowiedniego systemu kontroli jakości, za pomocą którego monitoruje się miarodajność wyników badań, a to z kolei wpływa na unikanie błędów pomiarowych. Znów poddawanie się regularnej ocenie zwiększają poczucie profesjonalizmu, a pracownicy są bardziej zdyscyplinowani do spełniania niezbędnych standardów jakości i bycia na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Warto również zdawać sobie sprawę, że uzyskanie przez laboratorium akredytacji wiąże się z byciem niezależnym od nacisków handlowych, finansowych i innych, aby zapewnić w ten sposób pełną bezstronność, niezależność i wiarygodność działań.

Posiadanie akredytacji przez SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ gwarantuje uzyskanie rzetelnych wyników wykonywanych badań oraz poprawności wszelkich ekspertyz dotyczących środowiska pracy i środowiska naturalnego. Badania środowiskowe wykonywane przez akredytowane jednostki są niezastąpionym narzędziem w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz zarządzania ryzykiem. Dzięki wykonywaniu pomiarów i badań zgodnie z najlepszą praktyką, firmy korzystające z usług akredytowanego laboratorium mogą ograniczyć liczbę wyrobów wadliwych, obniżyć koszty kontroli i produkcji oraz umożliwić wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, które zagwarantują jeszcze większe bezpieczeństwo dla ludzi i otoczenia. Wybór akredytowanego laboratorium to także znaczna oszczędność czasu i pieniędzy wynikająca z wiarygodności uzyskanych danych oraz zmniejszenia ryzyka w relacjach biznesowych.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436