Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Jak wykonać operat wodnoprawny?

operat

Jeśli planujesz korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych, powinieneś wiedzieć, jakie przepisy prawne wziąć pod uwagę. Jedne z nich znajdziesz w art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, gdzie mowa jest o operatach wodnoprawnych.

Operat wodnoprawny – definicja

Operat wodnoprawny to dokument wydawany przez odpowiednie organy administracyjne. To na jego mocy wydawane jest tzw. pozwolenie wodnoprawne, które umożliwia korzystanie z wód (odprowadzenie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych), wykonywanie urządzeń wodnych (studnie, stawy, pomosty) oraz inne działania, które mogą mieć wpływ na jakość wód powierzchniowych oraz podziemnych i gospodarkę wodno-ściekową. Chodzi tutaj m.in. o odprowadzanie zanieczyszczeń przemysłowych do kanalizacji, odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych, czy  tzw. rolnicze wykorzystanie ścieków.

Z czego się składa?

Operat wodnoprawny składa się z dwóch podstawowych części. Pierwsza z nich to część opisowa, zawierająca istotną kartę tytułową oraz treść właściwą. To tutaj zawarte są elementy takie jak stan formalno-prawny obiektu, cel i zakres planowanych działań, opis instalacji i urządzeń do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, lokalizacje wylotów podane jako współrzędne geograficzne i geodezyjne oraz informacja o tym, kto jest administratorem odbiornika ścieków. Jednak to nie koniec. Operat wodnoprawny zawiera także część graficzno-rysunkową. Co się w niej znajduje? Przede wszystkim plan poglądowy usytuowania omawianego obiektu, plan zagospodarowania terenu znajdującego się w  bezpośrednim sąsiedztwie, schemat technologiczny oraz mapa ewidencyjna. Taki dokument powinien zostać stworzony według szczegółowych zasad, dlatego jego opracowanie najlepiej powierzyć profesjonalistom. Nasi hydrolodzy posiadają zarówno wymagane uprawienia, jak i niezbędną wiedzę, która pozwala im stworzyć pełnoprawny opis, konieczny do uzyskania pozwoleń. Dzięki skorzystaniu z oferty naszej firmy zyskują Państwo gwarancję jakości i zgodności z obowiązującymi normami.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436