Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Rodzaje badań i pomiarów na stanowiskach pracy

pomiar halasu e1673523545414

W pracy spędzamy dużą część każdego naszego dnia. Nic więc dziwnego, że warunki, jakie w niej panują, mają bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Właśnie dlatego od dnia 3 marca 2011 roku w życie weszło szczegółowe rozporządzenie, które określa, rodzaj i częstotliwość pomiarów, jakie zobowiązany jest wykonywać pracodawca.

Co wziąć pod uwagę?

Jeśli w środowisku pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, pracodawca ma obowiązek poinformować o nich zatrudnione osoby oraz przeprowadzać regularne kontrole. Pomiary na stanowisku pracy muszą być wykonywane przez profesjonalne laboratoria posiadające odpowiedni sprzęt, wykwalifikowaną kadrę i niezbędną akredytację. Takie badania należy przeprowadzić zaraz po uruchomieniu zakładu – nie później niż w ciągu pierwszego miesiąca działalności. W określeniu warunków pracy stosowane są różne określenia m.in. najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS), najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe (NDSCh), czy najwyższe dopuszczalne natężenie czynnika fizycznego szkodliwego dla zdrowia (NDN).

Częstotliwość badań i pomiarów

Częstotliwość badań zależy od rodzaju czynnika szkodliwego. W przypadku czynników chemicznych lub pyłów (z wyjątkiem czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym) badania przeprowadzamy raz na dwa lata, jeśli poprzednie badanie czynników szkodliwych wskazywało stężenie powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS lub raz na rok jeśli stężenie wynosiło powyżej 0,5 wartości NDS. Jeśli w grę wchodzą czynniki rakotwórcze lub mutagenne, kontrola powinna zostać wykonana raz na pół roku – jeśli stężenie określono na powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS – lub raz na 3 miesiące – jeśli stężenie wynosiło powyżej 0,5 wartości NDS. Jeśli w miejscu pracy występuje pył zawierający azbest, badania są konieczne raz na trzy miesiące. Promieniowanie optyczne nielaserowe i laserowe kontrolowane jest raz na dwa lata lub raz na rok – w zależności od ostatnich wskazań. Czynniki, takie jak pola lub promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 0 Hz – 300 GHz sprawdzane są raz na dwa lata jeśli stwierdzono jedynie występowanie strefy pośredniej lub raz na rok jeśli stwierdzono także występowanie strefy zagrożenia albo strefy zagrożenia i strefy niebezpiecznej. Inne elementy, takie jak czynniki fizyczne – w tym hałas, czy drgania mechaniczne – podlegają kontroli raz na dwa lata.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436