Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na emisję zanieczyszczeń?

widok dymiacych kominow elektrowni

Ochrona środowiska naturalnego ma obecnie wysoki priorytet, a obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków związanych z załatwianiem formalności niezbędnych do rozpoczęcia poszczególnych inwestycji. Szczegółowe badania środowiskowe i ocena oddziaływań na otoczenie poprzedzające realizację są konieczne m.in. przy składaniu wniosków o uzyskanie pozwolenia na emisję zanieczyszczeń. Przekonaj się, w jakich sytuacjach są one niezbędne.

Co trzeba wiedzieć o emisji zanieczyszczeń?

Wiele procesów przemysłowych wiąże się z emisją substancji mających niekorzystny wpływ na środowisko naturalne, a zwłaszcza stan powietrza. W przypadku korzystania z instalacji wprowadzającej do atmosfery gazy lub pyły, niezbędne okaże się więc zwykle wystąpienie o specjalne zezwolenie określające warunki, na jakich będzie to dopuszczalne. Jednocześnie obowiązujące przepisy dopuszczają szereg sytuacji stanowiących wyjątek od tej zasady.

Kiedy można obejść się bez pozwolenia na emisję zanieczyszczeń?

Rozporządzenie w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji przemysłowej nie wymaga uzyskania pozwolenia wymienia całą listę systemów, których użytkowanie nie pociąga za sobą konieczności uzyskiwania formalnej zgody. Dodatkową opcją jest możliwość uniknięcia tego obowiązku ze względu na zachodzenie jednej z trzech dopuszczalnych przesłanek. W grę może tu wchodzić fakt, że gazy lub pyły są wprowadzane w sposób niezorganizowany albo za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej, a także okoliczność, iż żadna z substancji wydostających się z danej instalacji nie ma ustalonych poziomów dopuszczalnych albo wartości referencyjnych. Ostatnią okolicznością będzie to, że konkretna instalacja ma charakter badawczy i służy pracom rozwojowym i jest używana nie dłużej niż przez dwa lata. Wśród wyjątków znajdzie się niska emisja zanieczyszczeń, będąca na poziomie poniżej 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436