Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Pomiary zapylenia powietrza

Zapylenie powietrza to problem typowy dla zakładów pracy działających w różnych sektorach przemysłu – miedzy innymi obróbce drewna, metali i tworzyw sztucznych, czy też produkcji materiałów budowlanych. Profesjonalne pomiary pyłów pozwolą określić skalę problemu i dobrać odpowiedni środki zabezpieczające.

Wpływ zapylenia na zdrowie człowieka

Występujący w miejscu pracy pył, czyli unoszące się w powietrzu cząsteczki ciał stałych, może powodować znaczny dyskomfort u pracowników – działa drażniąco na układ oddechowy, oczy czy skórę, prowokuje kaszel i utrudnia oddychanie. Stała, długa ekspozycja ciała na pył może ponadto prowadzić do rozwoju poważnych chorób, takich jak pylica czy nawet nowotwory. Wykonywanie regularnych pomiarów zapylenia jest kluczowe, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i komfort pracowników – na podstawie uzyskanych wyników dobierane są odpowiednie rozwiązania, mające zapobiegać nadmiernemu, szkodliwemu zapyleniu.

Jak często wykonuje się pomiary pyłów?

Pomiary pyłów w zakładzie pracy należy – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy – wykonywać w określonych interwałach czasowych. Termin pierwszego pomiaru to najpóźniej 30 dni od daty rozpoczęcia działalności zakładu. Kolejne wykonuje się:

Jeśli pyły występujące w zakładzie mają działanie rakotwórcze lub mutagenne (np. azbest), pomiary wykonuje się:

Jeśli pomiary dwóch pierwszych pomiarów dały wynik poniżej 0,1 NDS, kolejne pomiary nie są obowiązkowe.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436