Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Metody przeprowadzania pomiarów hałasu

pomiar halasu e1673523492299

Codziennie człowiek narażony jest na szereg różnych niebezpieczeństw oraz czynników wpływających na jego stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Nie wszystkie skutki są odczuwalne od razu, jednak niekorzystny wpływ pewnych warunków odbierany jest początkowo jako dyskomfort. Przepisy BHP jasno traktują pewne kwestie środowiska pracy, których należy unikać oraz minimalizować, ponieważ uznawane są za szkodliwe.

Pośród takich elementów wyróżnić można zapylenie, temperaturę, obecność substancji trujących czy żrących oraz hałas. W przypadku wielu tych czynników pracodawca zobowiązany jest dokonywać stosownych pomiarów, których celem jest minimalizowanie negatywnego wpływu danego elementu na pracowników. Laboratorium SBB przeprowadza wszystkie ważne z punktu widzenia zdrowia badania, na podstawie których można ocenić intensywność wpływu hałasu na organizm. Hałasem określa się nagromadzenie różnych dźwięków, które przekraczają pewien prób, są nieczytelne, ale jednocześnie albo wywołują bezpośredni ból słuchu lub działając dłuższy czas, powodują dyskomfort, przejawiający się między innymi zdenerwowaniem. Obowiązkiem przeprowadzenia pomiarów, zgodnie ze stosownym rozporządzeniem  ma każdy pracodawca w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Częstotliwość dokonywania pomiarów związana jest z charakterem pracy, jednak jeśli w ciągu dwóch następujących po sobie lat wyniki pomiarów nie przekroczyły wartości 0,2 NDN, właściciel może odstąpić od ich przeprowadzania, chyba że zmianie uległy warunki pracy, np. pod względem technologicznym.

Metody pomiaru hałasu

Hałas mierzony jest w trzech strategiach opartych o całodniowe pomiary hałasu i wykonywane czynności na stanowisku pracy. Strategie opierają się albo o reprezentatywne działania w danym miejscu, albo na losowych pomiarach, lub pomiarach dokonywanych bez przerwy. Wszystko zależy od tego, jak złożone są warunki pracy, jak długo ona trwa, ilu pracowników jest w danym miejscu, celowości pomiarów oraz ich szczegółowości. Pośród metod pomiaru hałasu wyróżnia się pośrednią i bezpośrednią, ale każdorazowo bazę pomiarową stanowi poziom ciśnienia akustycznego.  Metoda bezpośrednia to po prostu wspomniany wcześniej pomiar całościowy hałasu na danym miejscu pracy, polegający na mierzeniu natężenia hałasu przy stanowisku, niekiedy kilkukrotnie, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Metoda pośrednia to wykonywany pomiar krótkotrwały, na podstawie które oszacowuje się średni poziom występowania negatywnego ciśnienia akustycznego w danym miejscu. Uzyskane wyniki są odpowiednio analizowane poprzez zestawienie ich z normami ujętymi w przepisach. Na podstawie przeprowadzonych badań pracodawca może zostać zobowiązany zarówno do zapewnienia odzieży ochronnej, nauszników, dla swoich pracowników. Jednak podstawowym wymogiem, który spoczywa na właścicielu firmy, jest wprowadzenie takich modernizacji, które w sposób bierny będą redukować poziom hałasu, ale docelowo w ten sposób modernizować stanowiska pracy, aby ryzyko występowania zjawiska możliwie najbardziej zminimalizować.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436