Tel: 609-001-779 lub 601-437-436| E-mail: sbb@laboratorium-sbb.pl

Jakie badania środowiskowe wymagają akredytacji?

badania czynnikow szkodliwych

Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków do realizowania przydzielonych im zadań w myśl obowiązujących przepisów należy do o podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. W tym celu konieczne jest ich zidentyfikowanie na podstawie przeprowadzonych pomiarów czynników szkodliwych oraz podjęcie działań, które pozwolą na ich wyeliminowanie, a jeżeli nie będzie to możliwe, na zastosowanie odpowiednich do skali niebezpieczeństwa środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej. Ustalenie, z jakim elementami mogą zetknąć się osoby zatrudnione w danym przedsiębiorstwie, wymaga jednak zastosowania właściwej procedury badawczej. Przekonajmy się, jakie czynniki szkodliwe można wyróżnić i sprawdźmy, kiedy niezbędna jest akredytacja.

Jakie czynniki szkodliwe występują na stanowiskach pracy?

Oddziaływania występujące w miejscu pracy, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie osób zatrudnionych, muszą być dokładnie zbadane, a ich poziom oceniony przez specjalizujących się w tym obszarze ekspertów. Wśród największych zagrożeń dla pracowników trzeba wymienić obecność w powietrzu gazów i pyłów, a także styczności z chemikaliami, wibracjami i drganiami, hałasem czy wysoką lub niską temperaturą. Liczą się też m.in. ryzyko zranienia czy kolizji z poruszającymi się obiektami. Dla zdiagnozowania skali problemów niezbędne będzie określenie ich natężenia. w tym celu sprawdza się kilka podstawowych wskaźników. Będzie to w przypadku chemikaliów i pyłów poziom najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS), najwyższego dopuszczalnego stężenia chwilowego (NDSCh) i najwyższego dopuszczalnego stężenia pułapowego (NDSP). Dla emisji hałasu znaczenie ma najwyższe dopuszczalne natężenie (NDN), a przy promieniowaniu maksymalna dopuszczalna ekspozycja (MDE).

W jakich przypadkach niezbędna będzie akredytacja?

Badania czynników szkodliwych muszą być wykonywane z zachowaniem procedur i metod określonych w dotyczących ich normach. Wymaga to posiadania odpowiedniej aparatury, a także ścisłego trzymania się podanych w treści poszczególnych norm wytycznych. Gwarancją tego, że placówka badawcza jest właściwie przygotowana do takich zadań, jest posiadanie akredytacji w określonych obszarach badań. Tylko w takim przypadku uzyskane rezultaty będą w pełni wiarygodne.

Kontakt

SBB LABORATORIUM BADAŃ I EKSPERTYZ Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Boya Żeleńskiego 104
40-750 Katowice
Śląskie

E-Mail: sbb@laboratorium-sbb.pl
Telefon: 322221004
Telefon komórkowy: 601437436